Home   English Services 粵語堂 華語堂 Contact
 

因新型冠狀病毒的影響,目前本堂崇拜暫時使用影視進行,歡迎您與我們一起敬拜神!


歡迎光臨聖公會聖馬可粵語堂!

我們的崇拜在每星期日早上11:00-12:15在教會禮堂舉行。

每月第一個星期日為聖餐崇拜。

崇拜內容有禱告,詩歌敬拜及証道。


歡迎您觀看
【網路崇拜】視頻!
 

粵語崇拜 華語崇拜
   

20200524 粵語崇拜
https://youtu.be/vlXHiOFHV2c

20200517 粵語崇拜
https://youtu.be/kckOGptaTTE

20200510 粵語崇拜
https://youtu.be/OzZzQKVnIiQ

20200503 粵語崇拜
https://youtu.be/_5hctU57YT4

20200426 粵語崇拜
https://youtu.be/3wPeMUwL2ak

20200419 粵語崇拜
https://youtu.be/3sSY-o_K5gM

20200412粵語崇拜
https://youtu.be/LMwEgbeMRJs

20200410 受難節聯合崇拜
https://youtu.be/Q3vVJ1JMUGw

20200405 粵語崇拜
https://youtu.be/Y5Z6lT2Xo_g

20200329 11:00 粵語崇拜
https://youtu.be/HCVYsrnGVjA

20200322 聯合崇拜
https://youtu.be/23sknwF8DOs

 

20200524 华语崇拜
https://youtu.be/adc4-ec3xNU


20200517华语崇拜
https://youtu.be/xa0KUQkyJnw

 

20200510 华语崇拜(St Marks)
https://youtu.be/KlRL6R1Y8hs

 

20200503 華語崇拜

https://youtu.be/_5hctU57YT4

20200426 華語崇拜
https://youtu.be/6adsLrSRQC0

20200419 華語崇拜
https://youtu.be/7EumsFzObf0

20200412復活節華語崇拜
https://youtu.be/-Szqbt6Xmu8

20200410 受難節聯合崇拜
https://youtu.be/Q3vVJ1JMUGw

20200405 華語崇拜
https://youtu.be/ejXKoT3T52M

20200329 11:00 華語崇拜
https://youtu.be/M0wf9Cttzdo

20200322 聯合崇拜
https://youtu.be/23sknwF8DOs